image of country name
Learn English in the UK or in your own countryspacerUK courses and qualifications in the UK or in your own countryspacerThe best of British arts, literature and designspacerPromoting British expertise in science, engineering, technology, environment and healthspacerGovernance and the rights of peoplespacerLibraries, information centres, seminars,  knowledge networks and the information society
Visit our worldwide network of offices and information centresspacerRead all about our collaborative workspacerFind our services, departments, libraries, personnel, etc.spacerCountry home page
The British Council home page
Een jaar doorbrengen in Groot-BrittanniŽ
 

Het is de wens van vele studenten om na hun middelbare studies een jaar in het buitenland door te brengen. Omdat Engels een internationale taal is, opteren velen ervoor naar Groot-Brittannië te gaan om hun kennis van de Engelse taal wat bij te schaven.

In de eerste instantie wilt men graag een laatste jaar van het middelbaar onderwijs nog eens overdoen maar jammer genoeg is dat in Engeland niet mogelijk. Een humaniorajaar op zich bestaat niet in het Brits onderwijssysteem.

Een woordje uitleg:

In Groot-Brittannië is men schoolplichtig tot de leeftijd van 16 jaar. De meeste Britse studenten verkiezen verder te studeren en een Advanced level ('A' level) diploma te behalen. Dit diploma vergt een voorbereiding van 2 jaar en examens worden afgenomen wanneer de studenten de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. De onderwerpen waarin de studenten wensen examen af te leggen, worden individueel geselecteerd in het begin van het eerste voorbereidend jaar. Men kan dit vergelijken met een modulair onderwijssysteem. Om verder te studeren aan een Britse hogeschool of universiteit heeft men over het algemeen een minimum van 3 GCSE (General Certificate of Secondary Education - 16 jaar) en 2 'A' levels (Advanced level - 18 jaar) nodig.

U begrijpt dat het systeem niet vergelijkbaar is met ons onderwijssysteem en dat een herhaling van het laatste jaar middelbaar onderwijs in Groot-Brittannië niet echt van toepassing is.

Een tweede vraag die ons regelmatig gesteld wordt is of men zich voor 1 studiejaar kan inschrijven aan een hogeschool of universiteit om zodoende de kennis van de Engelse taal te vergroten. Ook hier moeten wij de meeste studenten teleurstellen. Als men zich wil inschrijven aan een hogeschool of universiteit gebeurt dit meestal voor de gehele universitaire studiecyclus van 2 of 3 jaar. Een Masters Degree (een specialisatiejaar, na het licenciaat diploma) daarentegen kan men verkrijgen na 1 jaar studie. Eén van de eerste voorwaarden om toegelaten te worden tot een hogeschool of universiteit is dat men over een zeer goede kennis - zowel schriftelijk als mondeling - van de Engelse taal moet beschikken. De meeste instellingen vragen aan buitenlandse studenten eerst een Engelse test af te leggen (IELTS, CPE, CAE). Zelfs indien men zich wil inschrijven als vrije student voor een periode van 3 of 6 maanden geldt deze voorwaarde. Zonder bewijs van een algemene kennis van het Engels is het zeer moeilijk toegelaten te worden tot een hogeschool of universiteit.

Welke zijn nu de mogelijkheden voor buitenlandse studenten om één jaar in Groot-Brittannië door te brengen?

Curussen engels voor buitenlandse studenten georganiseerd door staatsscholen (BASELT)

Er zijn verschillende instituten (Colleges of Further Education, Colleges of Higher Education, Universities) die cursussen Engels organiseren voor buitenlandse studenten. 'The British Association of State English Language Teaching' (BASELT) groepeert deze instituten in een handige informatiebrochure.

Deze instituten zijn officieel erkend door het Brits Ministerie van Onderwijs en hun 'English as a Foreign Language' (EFL) programma's zijn gevalideerd door de British Council. Dit impliceert een grondige inspectie om de twee jaar door bevoegd personeel van de British Council.

Studenten die zich wensen in te schrijven moeten dit doen voor een minimum periode van 3 maanden. Deze periode kan verlengd worden tot 6 maanden of een volledig studiejaar. Voor de inschrijving moet men zich rechtstreeks richten tot de instituten.

In deze instellingen krijgen buitenlandse studenten die Engels leren de kans om naast de lessen contact te hebben met Engelstalige medestudenten (bv: gedurende de vrije tijd, in de eetzaal, ...). Het is aan te raden zodra men aankomt, contact op te nemen met de 'Student's Union' (studentenvereniging). Zodoende kan men deelnemen aan allerlei nevenactiviteiten georganiseerd door de studentenvereniging.

Een bijkomend pluspunt van deze scholen is dat de studenten die Engels studeren zich ook kunnen inschrijven voor een ander vak binnen het gewone lessenrooster. Zodoende combineert men Engels met een andere materie en volgt men gedurende een bepaalde periode les met de Britse studenten. De buitenlandse studenten moeten reeds over een goede kennis van de Engelse taal beschikken vooraleer ze aanvaard worden voor een ander vak. Zo een combinatie is dus uitgesloten voor beginnelingen.

Het aantal lesuren waarvoor men zich kan inschrijven varieert van minimum 15 tot maximum 25 uren per week. Let wel dat een student een minimum van 15 lesuren per week moet volgen als hij/zij in België het statuut van student wil behouden. Verdere informatie kan men verkrijgen van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW). Ook voor informatie betreffende de ziektekosten is het best eerst contact op te nemen met de mutualiteit waarbij men aangesloten is.

De meeste instituten zorgen voor verblijf bij een familie, ofwel residentieel in een studentenhuis of op andere wijze. De families worden geselecteerd door de scholen. De kamers bezitten meestal een kleine badkamer of douchecel en soms zijn ze voorzien van een kitchenette; maar meestal echter wordt er voor de maaltijden gezorgd door het gastgezin.

Indien de student uitstapjes of excursies naar andere gedeelten van Groot-Brittannië wil organiseren, of zijn/haar vriendenkring wil uitbreiden of ander sociale activiteiten beoogt, dan staat hij/zij hiervoor zelf in. Het gastgezin is hiervoor niet verantwoordelijk. Dit ter verduidelijking, want soms verwacht men van het gastgezin, op social gebied dan wel te verstaan, té veel en kan men een teleurstelling niet ontlopen.

Andere logies georganiseerd door de scholen zijn ofwel residentieel ('Hall of residence') ofwel gelegen in de onmiddellijke omgeving van de scholen (studentenverblijven, hostels, ...).

De BASELT informatiebrochure is verkrijgbaar bij de dienst Onderwijs & Examens van de British Council.

Een "Foundation Year" of voorbereidend jaar

Dit is een programma van 1 jaar voorbereidend op een universitaire studie in Groot-Brittannië, en wordt meestal georganiseerd door 'Colleges of Further or Higher Education' in samenwerking met een universiteit. Deze specifieke programma's zijn speciaal bedoeld voor Britse studenten die geen 'A' level diploma's behaald hebben of voor buitenlandse studenten die het gevraagde studieniveau voor toelating tot een hogeschool of universiteit niet hebben.

De programma's zijn zo geconcipiëerd dat men de studenten voorbereidt via Engelse taalcursussen gecombineerd met één of twee andere onderwerpen te kiezen voor men de studie aanvangt. Als men op het einde van het academisch jaar geslaagd is, behaalt men een diploma dat toelating verschaft tot het hoger onderwijs in Groot-Brittannië. Een 'Foundation Year' is vooral aan te raden als men de intentie heeft verder te studeren in Groot-Brittannië. Het verschaft de student een grondige basiskennis van de geleerde materie en vergemakkelijkt de toegang tot de hogeschool of universiteit. Maar het verkrijgen van een 'Foundation Year' diploma betekent niet dat men automatisch geaccepteerd wordt voor een universitaire cursus.

Privé-scholen of internaten

Indien men niet geïnteresseerd is in een cursus Engelse taal, dan bestaat er nog een mogelijkheid om zich in te schrijven in een 'Sixth Form College' of een 'Tutorial College' . Dit zijn privé-scholen (residentieel en niet residentieel) die Britse studenten voorbereiden op hun 'A' level diploma's. Deze instituten aanvaarden soms buitenlandse studenten voor één of twee studiejaren. Dikwijls zijn de programma's aangepast aan de wensen van de buitenlandse studenten bv: Engelse taal gecombineerd met één of twee 'A' level onderwerpen.

De toelatingsmodaliteiten variëren van instituut tot instituut, maar over het algemeen wordt er van de buitenlandse student gevraagd dat hij/zij een goede algemene kennis bezit van de engelse taal.

Referentieboeken met adressen van deze scholen kan men inkijken tijdens de openingsuren bij de dienst Onderwijs & Examens van de British Council.

Als men vreest in de war te geraken bij het zien van zoveel adressen is het misschien aangewezen contact op te nemen met een 'Educational Consultant' zoals bv: Gabbitas of ISIS. Dit zijn agentschappen die gespecialiseerd zijn in het vinden van de juiste school in functie van de gestelde verwachtingen. Zij zoeken uit welke mogenlijkheden er bestaan, in welke scholen en waar. Beide bovengenoemde organisaties bestaan reeds lang en verschaffen steeds degelijk advies. Een eerste contact met deze agentschappen is geheel vrijblijvend, maar voor een uitgebreid onderzoek en plaatsing worden en wel inschrijvingskosten aangerekend.

Een lijst van deze agentschappen kan men bekomen bij de dienst Onderwijs & Examens van de British Council.

Au-pair

Iedereen (jongens en meisjes tussen 17 en 27 jaar, die geen personen ten laste hebben) mag als au-pair gaan werken in Groot-Brittannië.

Men kan zo een periode van minimum 3 maanden tot maximum 2 jaar overbruggen.

Als au-pair behoort men tot de familie, maar is men geen dienstbode. In ruil voor de maaltijden, de inwoning en het wekelijks zakgeld (een gemiddelde van BF1600 per week) wordt er gevraagd dat men een handje toesteekt bij licht huishoudelijke karweitjes zoals bijvoorbeeld: het passen op kinderen, de tuin onderhouden, enz ...

Men werkt maximum 5 uren per dag. De resterende tijd is men vrij om bv. een cursus Engels te volgen, om vrienden te ontmoeten of om bezienswaardigheden te bezoeken. Ook is men 2 dagen per week vrij.

Spijtig genoeg bestaat er geen garantie dat men aan deze voorwaarden tegemoet zal komen. Alles hangt af van de welwillendheid en de wederzijdse samenwerking tussen het gastgezin en het au-pair meisje of jongen. Het is dan ook aan te raden contact op te nemen met een au-pair agentschap aangesloten bij FRES ('Federation of Recruitment and Employment Services'). FRES is een organisatie die afhangt van het 'Department for Education & Employment' (het Brits Ministerie van Onderwijs en Tewerkstelling). Deze agentschappen werken conform volgens bepaalde criteria opgelegd door het ministerie.

Bij aankomst in Groot-Brittannië zal de immigratie-ambtenaar vragen naar de identiteitskaart en moet men ook een uitnodiging van de gastfamilie kunnen voorleggen. Als men zich via een au-pair agentschap heeft ingeschreven, zal dit de nodige informatie geven omtrent de documenten die men nodig heeft. Deze uitnodiging moet preciese details geven over het au-pair werk namelijk:

  • het juiste bedrag dat door het gastgezin aan het au-pair meisje/jongen als zakgeld zal betaald worden
  • nadere gegevens in verband met de accommodatie
  • de juiste aard van de hulp die de gastfamilie van het au-pair meisje/jongen verwachten
  • details omtrent het gastgezin (hoeveel kinderen, het geslacht en de leeftijd van de kinderen).

Indien het gastgezin niet aan de voorwaarden voldoet of mochten er problemen zijn, aarzel dan niet om het au-pair agentschap terug in te schakelen om een andere familie te zoeken. Dit zal u met raad en daad bijstaan.

Een lijst van FRES au-pair agentschappen kan men verkrijgen bij de Dienst Onderwijs & Examens van de British Council.

Werken in Groot-Brittannië

Om te werken in Groot-Brittannië heeft men als lid van de Europese Gemeenschap geen werkvergunning nodig. Men mag gedurende zes maanden in Groot-Brittannië verblijven om werk en een woonst te vinden. Indien men na deze periode nog geen werk heeft gevonden, kan men een langer verblijf toestaan onder voorwaarde dat men verder blijft zoeken naar werk. Heeft men eenmaal werk gevonden dan kunt men altijd nog een verblijfsvergunning aanvragen maar dit is niet noodzakelijk.

Werk vinden in Groot-Brittannië is even moeilijk als in België. De werkloosheid is even hoog, zoniet hoger dan in België. Een lichtpunt hierin is de verhoogde vraag naar buitenlandse leerkrachten vreemde talen. De procedure om werk te zoeken is dezelfde als in België. Regelmatig de kranten nakijken, zich bij interim bureau's aanbieden, de lokale job centra bezoeken, enz.

Een informatie brochure aangaande tewerkstelling in Groot-Brittannië is verkrijgbaar bij de Dienst Onderwijs & Examens van de British Council.

  © British Council. The British Council is the United Kingdom's international organisation for educational and cultural relations. Registered in England as a Charity.
Our privacy statement