Wales
Learn English in the UK or in your own countryspacerUK courses and qualifications in the UK or in your own countryspacerThe best of British arts, literature and designspacerGovernance and the rights of peoplespacerLibraries, information centres, seminars,  knowledge networks and the information society
Visit our worldwide network of offices and information centresspacerRead all about our collaborative workspacerFind our services, departments, libraries, personnel, etc.spacerCountry home page
The British Council home page
Llywodraethiant
Llywodraethiant

Safle gwe swyddogol y Cynulliad

British Council governance pages

Cyngor Prydeinig Cymru Newyddion 2002-03

  Cryfhau cyfranogi a chyfrifoldeb

Y mae llywodraethiant yn cynnwys y rhyng-chwarae rhwng y rhai sydd mewn grym, y rhai yn y gymdeithas sifil, a'r sector breifat. Drwy ein gwaith llywodraethiant, ein hamcan yw ymestyn enw da'r DU fel cymdeithas fodern, amrywiol, aml-ethnig, wedi ymrwymo i gryfhau democratiaeth a hawliau dynol drwy ddeialog a phartneriaeth â gwledydd eraill.

Y mae Cyngor Prydeinig Cymru yn cyfrannu at raglenni a gweithgareddau rhyngwladol drwy ei wybodaeth am gyd-destun llywodraethiant Cymru , a'i ymwybyddiaeth o bynciau a datblygiadau allweddol a allai ffurfio sylfaen ar gyfer rhannu syniadau a phrofiadau â gwledydd sydd yn wynebu pynciau tebyg. Y mae ein gwaith yn arbennig o berthnasol felly, i gyfundrefnau democrataidd newydd-anedig a chynhyrchu arweiniad effeithlon yn y cyd-destunau hynny. Y mae grym y cyfryngau Cymreig (mewn addysg ac yn ymarferol) hefyd yn cyfrannu at waith byd-eang y Cyngor Prydeinig yn y cyfryngau, nid yn unig fel maes llafur ynddo'i hunan, ond hefyd fel elfen bwysig yn natblygiad cymdeithas ddinesig a democratiaeth gyfranogol.

Ar y blaen

Ers datganoli ym 1999, daeth Cymru yn un o arweinwyr y DU mewn cydraddoldeb y rhywiau a hawliau plant. Yn 2001, Cynulliad Cenedlaethol Cymru oedd y llywodraeth gyntaf yn y DU i benodi Comisiynydd Plant, ac yn 2003, y llywodraeth gyntaf yn y byd i gael cynrychiolaeth gyfartal rhwng y rhywiau.

"Ffrwyth anwybodaeth a diffyg cyfathrebu rhwng diwylliannau yw anoddefgarwch, casineb, estrongasedd, a gwrth- Semitiaeth. Gall mudiadau megis y Cyngor Prydeinig gyfrannu yn greiddiol at greu hinsawdd o gyd-ddealltwriaeth, goddefgarwch a pharch at ein gilydd."
Ion Iiiescu, Arlywydd Romania


CYNSYLLTWCH Â
Tony Deyes
Cyfarwyddwr Cymru
Ffôn +44 (0)29 2039 7353
E-bost tony.deyes@britishcouncil.org

© British Council.
Sefydiliad rhyngwladol y Deyrnas Unedig dros gysylltiadau addysgol a diwillianol.
Cofrestrwyd yn Lloegr fel elusen

Our privacy statement
Our Freedom of Information Publications Scheme